Kako do državnog poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište jedan je od najvažnijih resursa za poljoprivrednike. Jedan od vlasnika poljoprivrednog zemljišta je i Republika Hrvatska koja ga daje u zakup poljoprivrednicima.

Početkom 2023. godine počelo je raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u velikom broju općina i gradova diljem Hrvatske. Nakon pet godina, od kad je nadležnost za dodjelu zemlje prenijeta na općine i gradove, stekli su se uvjeti da se krene s masovnijom objavom natječaja i dodjelom državne zemlje u zakup.

Potrebna dokumentacija, rokovi te postupak prijave na javni natječaj, propisani su Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske koji je na snazi od 28. 5. 2022., a donesen je na temelju članka 34., stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Javni natječaj za zakup provodi se elektroničkim putem ili pisanim putem ako nije uspostavljen sustav koji bi omogućio elektroničku provedbu. Isto tako, tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede te jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi i to u trajanju od 30 dana.

Osnovne informacije o javnim natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta

Prema Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH:

 • Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje
 • Zemljište u vlasništvu države koje je u Programu raspolaganja predviđeno za povrat i ostale namjene daje se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom
 • Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara. Natječaj se može raspisati i za cjelinu površine veće od 100 hektara ako tu proizvodno-tehnološku cjelinu (PTC) čini jedna katastarska čestica
 • Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području zemljište nalazi
 • Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje nemaju dugovanja zbog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno platile su sve obveze za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta
 • Jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb može odrediti jamčevinu koju je ponuditelj javnog natječaja dužan platiti do isteka roka za podnošenje ponuda, na račun jedinice lokalne samouprave koje raspisuje natječaj
 • Jamčevina se može odrediti za svaku katastarsku česticu u iznosu od maksimalno 10 % visine početne zakupnine koja je određene za tu katastarsku česticu, ako sudionik javnog natječaja ne uplati jamčevinu, njegova ponuda se neće razmatrati
 • Zakupnina za zakup plaća se godišnje. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine

Potrebna dokumentacija

Sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je dužan za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.potvrdu jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
2.potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
3.pisanu izjavu da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta
4.pisanu izjavu s popisom i podacima o svim fizičkim i pravnim osobama koje su povezane sa sudionikom/ponuditeljem javnog natječaja za zakup
5.pisanu izjavu da na području Republike Hrvatske sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup nema dugovanje s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta
6.pisanu izjavu kojom sudionik/ponuditelj javnog natječaja daje suglasnost da se osobni podaci iz ponude i iz ostale dokumentacije predane uz ponudu na javnom natječaju za zakup koriste za sklapanje ugovora o zakupu i za vođenje Registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru
7.pisanu izjavu da sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju
8.Gospodarski program
9.pisanu izjavu u kojoj se pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je sudionik ispunio Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje
10.sudionik koji već ima sklopljeni ugovor temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika, ali nema Gospodarski program kao sastavni dio toga ugovora, dužan je priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište sukladno odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje
11.pisanu izjavu u kojoj se pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje za sudionike koji ostvaruju domicilnost na temelju proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje
12.pisana izjava u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je udio prerađenog primarnog proizvoda najmanje 30 % za sudionike koji ostvaruju bodove na temelju poljoprivredne proizvodnje s preradom

Tko ima pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta?

Propisom je određeno i na temelju čega poljoprivrednici mogu ostvariti prednost na javnom natječaju u odnosu na druge prijavljene. Drugim riječima, pravo prvenstva na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

 1. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća koji se bave stočarstvom, a nemaju dovoljno zemljišta
 2. dosadašnji posjednik koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao; nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu
 3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni natječaj
 4. zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 5. fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
 6. ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom

Dakako, da bi sudionik mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je uz ponudu priložiti prethodno navedenu dokumentaciju propisanu Pravilnikom. Isto tako, bodovi se mogu ostvariti samo po jednom podstavku iz svih točaka iz članka 36. stavka Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Dostavljanje ponude za natječaj

Oni zainteresirani za javni natječaj o zakupu poljoprivrednog zemljišta, dužni su dostaviti ponudu s uključenom cijenom te potrebnom dokumentacijom. Jednako tako, uz ponudu je potrebno dostaviti podatke o svim katastarskim česticama i površinama koje se nalaze na području jedinice lokalne samouprave koja raspisuje natječaj, a koje sudionik i s njim povezane osobe koriste. Nadalje, ako je jedan ponuditelj na javnom natječaju izabran kao najpovoljniji ponuditelj na više katastarskih čestica/PTC-a pa ukupna površina tih katastarskih čestica/PTC-a prelazi maksimalnu površinu koju je odredila jedinica lokalne samouprave, ponuditelj je dužan pisanom izjavom odlučiti od kojih katastarskih čestica/PTC-a odustaje, a koje prihvaća odnosno za koje želi sklopiti ugovor o zakupu. Naposljetku, jedan se ponuditelj može javiti na više katastarskih čestica/PTC koje su predmet javnog natječaja. Za svaku je katastarsku česticu/PTC potrebno dostaviti ponuđenu cijenu i Gospodarski program dok se ostala dokumentacija može dostavit u jednom primjerku.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, do sada je objavljeno više od 200 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a u pripremi su i novi natječaji. Kako bi se ubrzao cjelokupni postupak raspolaganja državnim zemljištem, Ministarstvo surađuje s jedinicama lokalne samouprave u vidu radionica te pružanja komunikacijske podrške pomoću uspostavljanja informacijskog sustava za elektroničko odgovaranje na upite.

Sve bitne novosti iz poljoprivrede pratite na našoj stranici e-OPG!
Loading...