Zelena arhitektura

Zelena arhitektura u kontekstu Strateškog plana ZPP-a podrazumijeva plaćanja za primjene poljoprivrednih praksi koje su povoljnije za okoliš, pridonose smanjenju klimatskih promjena i prilagodbi na njih te onih praksi koje pridonose očuvanju poljoprivrednih krajolika i biološke raznolikosti.

U sklopu nove Zajedničke poljoprivredne politike najmanje 35 % proračuna za ruralni razvoj bit će namijenjeno svim vrstama intervencija vezanih za okoliš i klimu što uključuje i dobrobit životinja te dio plaćanja za područja s ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju.

Nadalje, minimalno 25 % proračuna izravnih plaćanja treba dodijeliti za eko-sheme.

Zelena arhitektura sastoji se od sljedećih elemenata (link):

 • višestruka sukladnost / uvjetovanost – temeljne obveze za sve korisnike izravnih plaćanja i IAKS mjera
 • dobrovoljne intervencije:
  • eko sheme (I stup)
  • agro – okolišne intervencije (II stup)
 • dio investicijskih intervencija te intervencija vezanih za prijenos znanja i suradnju koje se povezuju na postizanje specifičnih ciljeva vezanih za klimu, okoliš, bioraznolikost i dobrobit životinja

Višestruka sukladnost

Uvjeti višestruke sukladnosti su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima kojih se poljoprivredna gospodarstva moraju pridržavati u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, a sastoje se od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (eng. Good Agricultural and Environmental Conditions, GAEC) i obaveznih zahtjeva za upravljanje (eng. Statutory Management Requirements, SMR).

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti su minimalni uvjeti upravljanja vezani uz zaštitu tla od erozije, održavanje strukture tla i razine organske tvari u tlu, zaštitu i upravljanje vodama te osiguravanje minimalne razine održavanja s ciljem očuvanja obilježja krajobraza i sprječavanja uništavanja staništa.

Pravila višestruke sukladnosti navedena su u Dodatku II. Uredbe 1306/2013 , a u Republici Hrvatskoj posebno su propisana Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti.

Poštivanje pravila višestruke sukladnosti preduvjet je za ostvarivanje prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja agrookoliša, ekološka poljoprivreda, potpora područjima s težim uvjetima gospodarenja te na potporu po površini iz Nacionalnog programa potpora pomoći sektoru vina.

voda

tlo i zalihe ugljika

krajobraz

voda

tlo i zalihe ugljika

krajobraz

Voda

 • UVJET 1 – zaštitne zone oko vodotokova
 • UVJET 2 – korištenje vode za navodnjavanje
 • UVJET 3 – zabrana izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere za sprečavanje neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo

Tlo i zalihe ugljika

 • UVJET 4 – minimalna pokrivenost tla
 • UVJET 5 – minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla u svrhu očuvanja tla od erozije
 • UVJET 6 – upravljanje žetvenim ostacima

Krajobraz, minimalna razina održavanja

 • UVJET 7 – Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (očuvanje obilježja krajobraza, minimalna razina održavanja)

Obavezni zahtjevi za upravljanje su minimalni uvjeti upravljanja vezani za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja.

voda

bolesti životinja

bioraznolikost

sredstva za zaštitu bilja

dobrobit životinja

Identifikacija i registracija životinja

Voda

Bioraznolikost

Sigurnost hrane

Identifikacija i registracija životinja

Bolesti životinja

Sredstva za zaštitu bilja

 Dobrobit životinja

Uvjetovanost

Uvjetovanost predstavlja „poboljšane“ uvjete za poljoprivredne proizvođače korisnike potpore po površini i/ili za uzgoj životinja s ciljem postizanja općih ciljeva nove ZPP kao i učinkovitijeg programiranja u okviru strateških planova baziranih na procjeni nacionalnih uvjeta i potreba (link).

Klimatske promjene

Voda

Zaštita i kvaliteta tla

Bioraznolikost i krajobraz

Klimatske promjene

 • UVJET 1 – Održavanje trajnih travnjaka
 • UVJET 2 – Zaštita močvarnih područja i tresetišta
 • UVJET 3 – Zabrana paljenja obradivog strništa, osim iz razloga povezanih sa zdravljem bilja

Zaštita i kvaliteta tla

 • UVJET 7 – Plodored na obradivom zemljištu, osim usjeva koji rastu pod vodom

Bioraznolikost i krajobraz

 • UVJET 8 – Minimalni udio poljoprivredne površine namijenjen neproizvodnim područjima ili obilježjima
 • Minimalni udio od najmanje 4 % obradivog zemljišta na razini poljoprivrednoga gospodarstva namijenjen neproizvodnim površinama i obilježjima, uključujući zemljište ostavljeno na ugaru
 • UVJET 9 – Zabrana prenamjene ili oranja trajnih travnjaka koji su utvrđeni kao okolišno osjetljivi trajni travnjaci na područjima mreže Natura 2000

Voda

Bioraznolikost

sredstva za zaštitu bilja

sigurnost hrane

dobrobit životinja

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da • objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet • objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da: • objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran • objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...