Europski zeleni plan

Europski zeleni plan

Europski zeleni plan je paket inicijativa u području politika kojim se nastoji osigurati zelena tranzicija EU-a, a krajnji cilj je postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Europski zeleni plan pruža rješenja vezana uz pitanja klime, okoliša i zaštite prirode te se bazira na mjerama za unaprjeđenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, smanjenje onečišćenja i obnovu biološke raznolikosti.
Provedbom Europskog zelenog plana nastoji se poboljšati dobrobit i zdravlje građana i budućih generacija u smislu:
  1. svježeg zraka, čiste vode, zdravog tla i biološke raznolikosti
  2. energetski učinkovitih zgrada
  3. zdrave i cijenovno pristupačne hrane
  4. raširenijeg javnog prijevoza
  5. čišće energije i najsuvremenijih tehnoloških inovacija
  6. dugotrajnijih proizvoda koji se mogu popraviti, reciklirati i ponovno upotrijebiti
  7. radnih mjesta koja će biti otporna na promjene u budućnosti
  8. globalno konkurentne i otporne industrije
Cilj Europskog zelenog plana je, pretvaranjem ekoloških i klimatskih izazova u prilike, postići održivost gospodarstava EU-a. Time bi Europa do 2050. godine postala prvi klimatski neutralan kontinent.
Neke od inicijativa koje su obuhvaćene Europskim zelenim planom su: strategija „od polja do stola“, strategija za bioraznolikost do 2030. i akcijski plan za ekološku poljoprivredu. U daljnjem tekstu istaknuti ćemo glavne ciljeve navedenih inicijativa.
Strategija „od polja do stola“
Strategija od polja do stola (Farm to Fork Strategy) jedna je od ključnih mjera Europskog zelenog plana kojom se nastoji preusmjeriti postojeći prehrambeni sustav EU-a prema održivnom modelu i doprinijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050.  Prelazak na održiv prehrambeni sustav ima povoljan utjecaj na okoliš, zdravlje i društvo, doprinosi gospodarskoj koristi i omogućava kretanje putem održivosti.
Glavni ciljevi strategije
▷ Povećati količinu zemljišta namijenjenog za ekološku poljoprivredu
▷ Smanjiti upotrebu pesticida i gnojiva te prodaju antimikrobnih sredstava
▷ Osigurati dostatnu, cjenovno pristupačnu i hranjivu hranu unutar granica
▷ Promicati održiviju potrošnju hrane i zdravu prehranu
▷ Poboljšati dobrobit životinja
▷ Smanjiti gubitak i rasipanje hrane te suzbiti prijevare povezane s hranom u lancu opskrbe
Smatra se da će Strategija „Od polja do stola“ utjecati na poljoprivredu tako da će se poljoprivredna proizvodnja u EU smanjiti, posebice u nekim područjima i za određene proizvode. Posljedično, povećat će se uvoz poljoprivrednih sirovina i sastojaka što sa sobom povlači rizik sigurnosti hrane za europske potrošače.
Strategija za bioraznolikost do 2030.
Temelj za zaštitu prirode u EU i jedan od ključnih elemenata Europskog zelenog plana je strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. Radi se o sveobuhvatnom, dugoročnom planu kojemu je cilj zaštita prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava. Sastoji se od konkretnih mjera i obveza, a njihovo pridržavanje bi omogućilo početak oporavka europske bioraznolikosti.
Obveze i mjere za strategiju bioraznolikosti do 2030.
▷ Pokretanje plana EU-a za obnovu prirode (povećati udio organske poljoprivrede, obnova populacija oprašivača, smanjenje upotrebe i rizika od pesticida za barem 50 %)
▷ Uspostava veće mreže zaštićenih područja na kopnu i na moru na razini EU-a
▷ Uvođenje mjera koje će omogućiti potrebnu temeljitu promjenu
▷ Uvođenje mjera za rješavanje globalnih pitanja u pogledu bioraznolikosti
Strategija bioraznolikosti je usmjerena na glavne uzroke gubitka bioraznolikosti (klimatske promjene, direktno iskorištavanje vrsta, promjene u korištenju zemljišta i mora te zagađenje i invazivne strane vrste).
Provedba Strategije „Od polja do stola“ i Strategije za bioraznolikost trebala bi rezultirati smanjenjem ekološkog otiska i stvaranjem ravnoteže između potrošnje i raspoloživosti prirodnih resursa.
Akcijski plan za ekološku poljoprivredu
Akcijski plan Republike Hrvatske  za ekološku poljoprivredu predviđen je za razdoblje 2023. – 2030. godine. Dokument služi za utvrđivanje osnova razvoja ekološke poljoprivrede te usklađivanje sa standardima visoke kvalitete. U svrhu prikaza stanja i trendova u ekološkom sektoru Europske unije provodi se analiza poljoprivredne površine namjenjene ekološkoj proizvodnji, broja ekoloških poljoprivrednih subjekata u EU, podataka o ekološkom uzgoju životinja te ekološkoj proizvodnji u akvakulturi, te uvoza i izvoza, prodaje, promocije i potrošnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda.
Definirani su posebni ciljevi, mjere i okviri za utvrđivanje povezanosti s drugim strateškim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini. Kroz navedeno osigurati će se potrebne edukacije, sa savjetovanja i informativna podrška ekološkim proizvođačima, potaknuti poljoprivredne proizvođače na prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju, osigurati financijska održivost proizvođača te im olakšati proces proizvodnje, prerade i udruživanja, olakšati put ekoloških proizvoda od proizvođača do potrošača poticanjem promocije, distribucije i prodaje kroz turizam, poboljšati percepcija potrošača o ekološkim proizvodima kroz informiranje te poticati istraživanja i inovacije s ciljem brže zelene i digitalne tranzicije.
Uspoređujući ekološki sektor Republike Hrvatske s ekološkim sektorom Europske unije nastoje se prikazati razlike između navedenih tržišta te identificirati prostor za napredak ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj.
Ciljevi mjera akcijskog plana
▷ Osiguranje potrebne edukacije, savjetovanja i informativna pomoć ekološkim proizvođačima
▷ Poticanje poljoprivrednih proizvođača na prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju
▷ Olakšavanje procesa proizvodnje, prerade i udruživanja
▷ Osiguranje financijske održivosti
▷ Poticanje promocije, distribucije i prodaje na temelju čega će se olakšati put ekoloških proizvoda do potrošača
▷ Poboljšati percepciju potrošača o ekološkim proizvodima
▷ Poticanje inovacija kako bi došlo do brže zelene i digitalne tranizicije
Važno je spomenuti i CAPTIVATE (CAP Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension) projekt financiran u sklopu Erasmus + programa Europske unije, čiji je glavni cilj razviti sustav ocjenjivanja i edukacije poljoprivrednika s ciljem bolje provedbe različitih mjera, povećanog iskorištavanja potpora, poboljšanja učinkovitosti u proizvodnji i zaštite okoliša. Svi elementi projekta temelje se na korištenju digitalnih tehnologija čime značajno doprinose digitalnoj transformaciji. Razviti će se u sklopu projekta i online platforma koja je jednostavna za korištenje, pruža personalizirane informacije za poljoprivrednike te bi mogla dodatno osnažiti primjenu digitalizacije među korisnicima.
Loading...