Gnojidba krumpira bio-gnojivima

Gnojidba krumpira bio-gnojivima

EU je drugi najveći svjetski proizvođač svinjskog mesa te najveći izvoznik mesa i mesnih proizvoda. Za svinjogojsku proizvodnju dugo nije bilo tako izazovne godine kao što je bila 2021. godina. Izraziti pad cijena posljedica je niza čimbenika (pandemija, cijene stočne hrane i energije itd.). HAPIH u svom godišnjem izvješću navodi kako veliki broj parametara utječe na održivost i otpornost svinjogojstva u Europi (link).

Budući da je Hrvatska veliki uvoznik svinjskog mesa i da je u zadnjih 5 godina zabilježila stalni pad u kretanju broja uzgojenih krmača, potrebno je razmotriti kako podržati svinjogojske farme s inovativnim rješenjima koja podupiru samostalnost i neovisnost svinjskih farmi, a istovremeno osiguravaju dobre prinose i mogućnost za ekonomski rast.

Nutri2Cycle projekt, sufinanciran Horizon 2020 programom, ima za cilj implementirati inovativne tehnologije na demo postrojenjima. Demo postrojenja će koristiti tehnologije koje recikliraju nutrijente otpadnih tvari nastalih poljoprivrednom proizvodnjom u gnojidbene svrhe s ciljem smanjenja negativnog učinka na vodne resurse, zrak, klimu i kvalitetu poljoprivrednog zemljišta.

Demo postrojenje locirano u Belgiji i Nizozemskoj, u sklopu Nutri2Cycle projekta predstavlja suradnju između stočara (farma svinja), proizvođača gnojiva iz svinjske gnojovke te proizvođača krumpira.

Slika 1. Demo postrojenje Nutri2Cycle projekta (izvor: nutri2cycle.eu)

Svinjski gnoj prikupljen s farme svinja prerađuje se u više gnojidbenih proizvoda:

  • tekuća faza digestata
  • kruta faza digestata
  • amonijev sulfat

Proizvođač krumpira koristi navedene proizvode u zamjenu za mineralna gnojiva uz tehnike precizne gnojidbe. Preciznom aplikacijom takvih tipova gnojiva (bio-gnojiva) smanjuje se ispiranje N i P u tlo i površinske vode. Ovim pilot postrojenjem analiziralo se zatvaranje dušičnog ciklusa na svinjogojskoj farmi.

Konkretno, od 50.000 t digestata dobiveno je 35.000 t tekuće frakcije i oko 2.000 t amonijevog sulfata. Dobivena gnojiva u potpunosti su zamijenila mineralna, dok dodatni koraci prerade gnoja nisu imali znatan utjecaj na prinos krumpira. Dobivena bio-gnojiva jeftinija su od mineralnih N-gnojiva i mogu 100 % namiriti potrebne krumpira za dušikom kako bi se postigao najveći mogući prinos.

Shema recikliranja nutrijenta na primjeru svinjske farme

Slika 2. Shema recikliranja nutrijenta na primjeru svinjske farme

Video o pilot postrojenju možete pronaći na poveznici – pilot postrojenje.

Ukoliko ste zainteresirani za Nutri2Cycle projekt, posjetite službenu web stranicu projekta – nutri2cycle.eu, a za pitanja vezana za projekt obratite se IPS Konzalting timu, kao jednom od partnera projekta,, telefonski (099/370-5757) ili e-mailom (info@ips-konzalting.hr).

Loading...