AGRO linkovi

Ruralni razvoj – korisne poveznice

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi te mnoge druge.

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Programom ruralnog razvoja definirano je 9 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za cilj ima osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo poljoprivrede - zaštićena oznaka izvornosti

Ministarstvo poljoprivrede - zaštićena oznaka izvornosti

EU je uspostavila jedinstven sustav koji omogućuje zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni prema tradicionalnim recepturama ili metodama proizvodnje. Takvi proizvodi označeni su znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo taj znak na ambalaži proizvoda, neposredno uz naziv, potrošaču jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla.

Ministarstvo poljoprivrede – Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Ministarstvo poljoprivrede – Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

EU je uspostavila jedinstven sustav koji omogućuje zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni prema tradicionalnim recepturama ili metodama proizvodnje. Takvi proizvodi označeni su znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo taj znak na ambalaži proizvoda, neposredno uz naziv, potrošaču jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla.

Ministarstvo poljoprivrede – Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

Ministarstvo poljoprivrede – Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

EU je uspostavila jedinstven sustav koji omogućuje zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni prema tradicionalnim recepturama ili metodama proizvodnje. Takvi proizvodi označeni su znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo taj znak na ambalaži proizvoda, neposredno uz naziv, potrošaču jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla.

EIP AGRI

EIP AGRI

Europsko partnerstvo za inovacije u poljoprivredi (EIP-AGRI) radi na poticanju konkurentne i održive poljoprivrede i šumarstva. Pridonosi osiguravanju stalne opskrbe hranom, hranom za životinje i biomaterijalima, razvijajući svoj rad u skladu s osnovnim prirodnim resursima o kojima poljoprivreda ovisi.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša. Cilj fonda je da sudjeluje svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja. HAPIH pruža stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga, te aktivno sudjeluje u provođenju službenih kontrola i drugih aktivnosti sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora najveća je poslovna mreža Hrvatske koja promiče interese svojih članica pred tijelima državne vlasti i povezuje ključne sektore hrvatskoga gospodarstva kroz sustav županijskih komora, zajednica i udruženja, internacionalnih predstavništava te članstvom u međunarodnim komorama.

Savjetodavna služba

Savjetodavna služba

Savjetodavna služba je javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unaprjeđenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumo posjednika.

Hrvatska poljoprivredna komora

Hrvatska poljoprivredna komora

Hrvatska poljoprivredna komora je osnovana po uzoru na slične komore razvijenih poljoprivrednih zemalja poput Austrije, Italije, Mađarske, Poljske i drugih država sa ciljem da se glas poljoprivrednika čuje. HPK podržava sve koji imaju interes za početak proizvodnje te želi da se aktivno uključe u kreiranje promjena za poboljšanje poljoprivrede.

Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture te izvršava mnoge druge poslove.

Organic Farm Knowledge

Organic Farm Knowledge

Platforma Organic Farm Knowledge pruža pristup širokom rasponu alata i resursa o organskom uzgoju koji mogu pomoći u poboljšanju proizvodnje. Također ima za cilj poslužiti kao virtualno mjesto susreta za neograničeno učenje. Platforma promiče razmjenu znanja među poljoprivrednicima, poljoprivrednim savjetnicima i znanstvenicima, s ciljem povećanja produktivnosti i kvalitete organskog uzgoja diljem Europe.

IPS Konzalting

IPS Konzalting

IPS Konzalting je hrvatsko – belgijska konzultantska tvrtka specijalizirana za poljoprivredno i prehrambeno – prerađivački sektor. Tvrtka nudi usluge savjetovanja, izrade studija i razvoj projekata, kao i primjenu održivih tehnologija. Četiri su osnovna sektora u kojima IPS Konzalting klijentima pruža podršku: poljoprivredna savjetovanja, priprema i provedba EU projekata, priprema i realizacija projekata vezanih uz pročišćavanje otpadnih voda te savjetovanje po pitanju obnovljivih izvora energije (bioplin).

Nacionalna ruralna mreža

Nacionalna ruralna mreža

Nacionalna ruralna mreža (NRM) djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Programu ruralnog razvoja prema dionicima koji djeluju u ruralnim područjima ili su vezani uz ista. Članstvo u NRM je besplatno i neobavezujuće, a omogućava članovima međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatska mreža za ruralni razvoj pruža podršku mehanizmima upravljanja i odlučivanja koji proizlaze od potreba građana, te zagovara prednosti pristupa ”Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice” (LEADER/CLLD) i njegovih provoditelja u Hrvatskoj – lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatski LAG-ovi

Lokalnim akcijskim grupama (LAG) u Hrvatskoj se nastoji potaknuti komuniciranje, razmjena iskustva i suradnja te dati poticaj srodnim razvojnim inicijativama u ruralnom dijelu Hrvatske.

Europski ruralni parlament

Europski ruralni parlament

Europski ruralni parlament je dugoročna kampanja za izražavanje glasa ruralnog stanovništva u Europi. Za cilj ima promicati samopomoć i djelovanje ruralnog stanovništva u partnerstvu s civilnim društvom i vladama.

Hrvatske šume

Hrvatske šume

Hrvatske šume za cilj imaju osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području RH na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran.

Europska komisija

Europska komisija

Europska komisija ima aktivnu ulogu u razvoju opće strategije te u oblikovanju i provedbi politika EU. Redovito ocjenjuje svoje politike i izvješćuje o njima. Zajedno s ostalim glavnim institucijama EU, Europska komisija razvija njezino cjelokupno strateško i političko usmjerenje.

Europska komisija

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG-AGRI)

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj nadležna je za politiku EU u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te se bavi svim aspektima zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Europska komisija

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (DG-SANTE)

Služba komisije odgovorna je za politiku EU u području zdravlja i sigurnosti hrane te za nadzor provedbe povezanih zakona.

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da
• objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet
• objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora

e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da:
• objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran
• objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...