Agro zakoni

Osnovni AGRO zakoni

Zakon o poljoprivredi

NN 118/18,
NN 42/20,
NN 127/20 – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21),

NN 152/2022

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 29/18,
NN 32/19,

NN 18/2023

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

NN 20/18,
NN 115/18,
NN 98/19,

NN 57/2022

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

NN 27/2022,

NN 152/2022

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika NN 62/19,
NN 91/20
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava NN 76/11,
NN 42/13,
NN 62/19
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta NN 54/19,
NN 126/19,
NN 147/20
Pravilnik o višestrukoj sukladnosti NN 32/15,
NN 45/16,
NN 26/18,
NN 84/18,
NN 113/19

EU zakonodavstvo

UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 EU 1306/2013
Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 EU 1307/2013
UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005
EU 1305/2013
UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 EU 1308/2013
UREDBA (EU) 2021/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 EU 2021/2115

 

EU zakonodavstvo – klima i okoliš

DIREKTIVA 2009/147/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica DIREKTIVA 2009/147/EZ
DIREKTIVA VIJEĆA 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore DIREKTIVA VIJEĆA 92/43/EEZ
DIREKTIVA 2000/60/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike DIREKTIVA 2000/60/EZ
DIREKTIVA VIJEĆA od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora Nitrati
DIREKTIVA 2008/50/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu DIREKTIVA 2008/50/EZ
DIREKTIVA (EU) 2016/2284 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ DIREKTIVA (EU) 2016/2284
UREDBA (EU) 2018/841 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU UREDBA (EU) 2018/841
UREDBA (EU) 2018/842 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 UREDBA (EU) 2018/842
DIREKTIVA 2009/28/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ DIREKTIVA 2009/28/EZ
DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti DIREKTIVA (EU) 2018/2002
UREDBA (EU) 2018/1999 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u podruĀju klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća UREDBA (EU) 2018/1999
DIREKTIVA 2009/128/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida DIREKTIVA 2009/128/EZ
Zakon o vinu NN 32/2019
Popis ovlaštenih laboratorija NN 49/2017
Lista zemljopisnih oznaka NN 64/2017
Pravilnik o vinogradarstvu NN 81/2022
Pravilnik o vinarstvu NN 81/2022
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina NN 102/2004
NN 64/2005
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina NN 28/2018
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina NN 106/2004
NN 137/2012
NN 142/2013
NN 48/2014
NN 1/2015
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze NN 74/2012
NN 80/2012
NN 48/2013
NN 159/2013
Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze NN 53/2014
Pravilnik o upisniku destilatera NN 137/2005 i NN 75/2007
Pravilnik o proizvodnji vina NN 2/2005,
NN 137/2008 i NN 48/2014
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina NN 73/2017
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina NN  20/2019
Pravilnik o voćnim vinima NN 73/2006,
NN 24/2011,
NN 28/2011,
NN 62/2011,
NN 82/2011, NN 120/2012 i
NN 59/2013
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina NN 71/2008 i
NN 121/2014
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima NN 114/2010
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina NN 141/2010, NN 31/2011,
NN 78/2011 i NN 120/2012
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze NN  79/2017
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti NN 142/2013 i
NN 49/2014
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu NN 48/2014, NN 83/2014,
NN 147/2014,
NN 110/2016 i
NN 127/2017
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine NN 8/2019
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine NN 16/2019
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine NN 21/19
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine NN  26/2019
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9, 11. 1. 2019.) 
Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014.)

 

Nacionalni program pomoći sektoru vina

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 оd 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 EU 2016/1149
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina EU 2016/1150
Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

 

Propisi za jaka alkoholna pića

Pravilnik o jakim alkoholnim pićima NN 61/09, NN 141/09, NN 86/11, NN 104/11 i
NN 118/12
UREDBA (EU) 2019/787 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 SL L 130, 17.5.2019
Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića NN 76/2022
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem NN 111/14, NN 21/17
Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija NN 81/15, NN 97/15,
NN 100/15,
NN 101/15,
NN 124/15 i
NN 88/16
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda NN 69/18
Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima NN 69/17
NN 79/17
Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju NN  77/17
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2011
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1333/2011
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/40
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/891
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1165
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/376
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem NN 111/14, NN 21/17
Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija NN 81/15, NN 97/15,
NN 100/15,
NN 101/15,
NN 124/15 i
NN 88/16
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda NN 69/18
Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima NN 69/17
NN 79/17
Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju NN 77/17
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2011
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/40
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/891
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/376
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016-247 оd 17. prosinca 2015.
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga NN 107/01,
NN 87/02,
NN 163/03,
NN 141/04, NN 40/07,
NN 149/09,
NN 84/11,
NN 80/13
Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu NN 18/12, NN 57/16
Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
Pravilnik o izvještavanju u sektoru šećera
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 170/2013 оd 25. veljače 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Hrvatske
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola
Program potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu
Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini
Program potpore primarnim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini
Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine NN 93/21
Program potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine
Indikativni godišnji plan provedbe Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine
Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u RH 2021.-2025.
Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u RH 2021.-2025.
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog  programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine NN115/19
Zakon o stočarstvu NN 70/97,
NN 36/98,
NN 151/03, NN 132/06,
NN 14/14
Zakon o uzgoju domaćih životinja NN 115/18
Uputa za usklađivanje sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja Preuzmi
Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala NN 155/98
Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (NN 67/00)
Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida  (NN 164/04)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (NN 164/04)
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05)
(NN 142/08)
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (NN 134/05)
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (NN 134/05)
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (NN 134/05)
(NN 64/08)
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja (NN 53/08)
Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja (NN 53/08)
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara (NN 93/08)
Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 100/08)
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08)
Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 19/15)
Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda (NN 81/10)
Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja (NN 83/10)
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (NN 114/11)
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012)
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (NN 74/12)
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/12)
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 43/13)
Uredba (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, Direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”)
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/262 оd 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare)
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše NN 18/08
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše NN 29/13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše NN 42/13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše NN 65/14
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru
Delegirana uredba Komisije (EU) 20151366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 13082013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine NN 115/2019

DISCLAIMER: Detaljne i ažurirane preglede zakonskih regulativa možete pronaći i na stranicama Ministarstva poljoprivrede i Narodnih novina.

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da
• objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet
• objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora

e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da:
• objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran
• objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...