Intervencije

Intervencija 73.01. Ulaganja | Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš

Prihvatljivi korisnici:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • Javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

Vrste ulaganja:

 • 73.01.01. Ulaganje u građenje terasastih parcela
 • 73.01.02. Ulaganje u građenje vanjskih suhozida
 • 73.01.03. Ulaganje u sadnju živica
 • 73.01.04. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 • 73.01.05. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • 73.01.06. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjak ili hrvatski ovčar) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • 73.01.07. Ulaganje u izgradnju novih i obnovu postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • 73.01.08. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom s obzirom na vrstu uporabe
 • 73.01.09. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • 73.01.10. Kupnja zemljišta
 • 73.01.11. Ulaganje u sadnju novih i obnovu postojećih drvoreda topola za zlatovranu

Potpora:

400 EUR – 150.000 EUR

Intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova.

 

Intervencija 73.02. Ulaganja | Obnova poljoprivrednog potencijala

Poljoprivredni potencijal čine poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredna mehanizacija, gospodarske zgrade i domaće životinje. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

 

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i ostale službene registre.

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganja povezana sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju i pripadajuće infrastrukture,
 • popravak ili nabava nove/rabljene poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava domaćih životinja,
 • ulaganja koja se odnose na podizanje višegodišnjih nasada/bilja,
 • podizanje staklenika i plastenika,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Potpora:

1.000 EUR – 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Intervencija 73.03. Ulaganja | Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine 3.000 – 250.000 EUR SO
 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Potpora:

15.000 EUR – 300.000 EUR

Intenzitet potpore 65 % ili maksimalno 80 % za mlade poljoprivrednike.

Intervencija 73.04. Ulaganja | Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

Šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:

 • uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (pripremni radovi, ugradnja, završni radovi),
 • izrada, dizajn i uređenje informativno-poučnih kazala.

Potpora:

5.000 EUR –  100.000 EUR

Intenzitet potpore 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.05. Ulaganja | Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

Prihvatljivi korisnici:

Šumoposjednici te udruge šumoposjednika.

Prihvatljivi troškovi:

Standardni troškovi po hektaru za određeni tip rekonstrukcije (konverzije), a strukturno obuhvaćaju troškove pripreme staništa, šumski reprodukcijski materijal i njegov prijevoz, ograđivanje staništa i namjenska zaštitna pomagala te opće troškove sukladno izrađenom Planu konverzije. Standardni troškovi izračunati su od strane neovisne institucije.

Potpora:

10.000 EUR – 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore 100 %.

Intervencija 73.06. Ulaganja | Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)

Prihvatljivi korisnici:

Šumoposjednici, mikro, mala i srednja poduzeća. Šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede, udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, pridobivanje šumske biomase, za daljinski prijevoz drva i za šumskouzgojne radove, za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju te za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala i aktivnosti zaštite šuma, nadzora i praćenja stanja,
 • izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Potpora:

5.000 EUR – 700.000 EUR

Intenzitet potpore 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.07. Ulaganja | Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

Prihvatljivi korisnici:

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva te za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.),
 • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva,
 • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Potpora:

10.000 EUR – 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.08. Ulaganja | Izgradnja šumske infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

Šumoposjednici, udruge šumoposjednika te jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljiva ulaganja:

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (šumske ceste, traktorski putovi).

Potpora:

10.000 EUR –  1.000.000 EUR

Intenzitet potpore 100% vrijednosti ukupno prihvatljvih troškova.

Intervencija 73.09. Ulaganja | Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga

Prihvatljivi korisnici:

Šumoposjednici, udruge šumoposjednika , lovoovlaštenici, JLS i njihova udruženja, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljvi troškovi:

 • građenje, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/manjeg objekta za prezentaciju i prodaju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma te za promicanje općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i sektor šumarstva,
 • zakup izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge u šumarstvu na specijaliziranim sajmovima i izložbama,
 • kupnja/najam multimedijskih uređaja i pomagala za promidžbu drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma,
 • izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma,
 • nabava novih alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Potpora:

5.000 EUR – 100.000 EUR

Intenzitet potpore 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.10. Ulaganja | Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva, ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti, objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe te objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva,
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila je prihvatljiv trošak pod uvjetima:

 • prodavatelj rabljene opreme podnijet će pisanu izjavu o porijeklu robe i potvrdit će u pisanoj formi da u proteklih 5 godina niti jedan od tih proizvoda nije kupljen sredstvima državne ili EU potpore,
 • cijena takve opreme ne smije biti viša od njene tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene slične nove opreme,
 • oprema mora imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama intervencije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima.

Neispunjavanjem bilo kojeg od navedenih uvjeta, trošak za rabljenu opremu postat će neprihvatljiv.

Potpora:

15.000 EUR –  2.000.000 EUR

Intenzitet potpore 65 %, maksimalno  80 % za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva te u pogledu dobrobiti životinja koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

 • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije,
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije.

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u sklopu ove intervencije u iznosu od 5.000.000,00 EUR-a.

Intervencija 73.10.FI Ulaganja | Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Prihvatljivi krajnji primatelji:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda te proizvođačke organizacije.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala dok je za mlade poljoprivrednike moguća i kupnja zemljišta bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim rashodima) kroz zajmove/kredite/jamstva.

Početak provedbe:

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. predviđen je u 2026. godini, a do tada se provode postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Intervencija 73.11. Ulaganja | Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do kraja provedbe projekta budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća, gljiva i ostalih proizvoda s pripadajućom infrastrukturom, centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice, objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom, laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe te ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
 • gospodarska vozila, strojevi i oprema,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Potpora:

15.000 EUR – 3.000.000 EUR

Intenzitet potpore 50 % , maksimalno 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,  a 85 % za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 • za velika poduzeća dostupno je najviše 50% raspoložive alokacije,
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije.

Intervencija 73.11.FI Ulaganja | Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Prihvatljivi krajnji primatelji:

Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u preradu poljoprivrednih proizvoda.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala kroz zajmove/kredite.

Početak provedbe:

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. predviđen je u 2026. godini, a do tada se provode postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Intervencija 73.12. Ulaganja | Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva 3.000 – 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika, objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje te objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Potpora:

5.000 EUR – 30.000 EUR

Intenzitet potpore 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.13. Ulaganja | Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Javni isporučitelji vodnih usluga
 • Trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • Javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi:

Građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).

Potpora:

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Intenzitet potpore 80 – 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

 

Intervencija 73.14. Ulaganja | Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti, živih životinja u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Potpora:

10.000 EUR – 200.000 EUR

Intenzitet potpore 50 % vrijednosti ukupno prihvatljvih troškova, a može se uvećati:

 • do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,
 • do 85 % za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Intervencija 73.14.FI Ulaganja | Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Prihvatljivi krajnji primatelji:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda te proizvođačke organizacije, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala kroz zajmove/kredite.

Početak provedbe:

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike predviđen je u 2026. godini, a do tada se provode postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja.

Intervencija 74.01. Ulaganja | Potpora za sustave javnog navodnjavanja

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi:

Izgradnja novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, kanali, melioracijska odvodnja (uključujući i podzemnu drenažu), kao elementi funkcionalne cjeline projekta i slično), a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Potpora:

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 15.000.000 EUR-a.

Intenzitet potpore 80 – 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Intervencija 75.01. | Uspostava mladih poljoprivrednika

Prihvatljivi korisnici:

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru,
 • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Uvjeti prihvatljivosti:

 • mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 • poljoprivredno zemljište gospodarstva korisnika mora biti upisano u ARKOD (LPIS),
 • životinje na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
 • poljoprivredno gospodarstvo za koje mladi poljoprivrednik izrađuje poslovni plan u svojstvu nositelja/odgovorne osobe, pripada ekonomskoj veličini od 10.000 EUR SO do 100.000 EUR SO u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Potpora:

75.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore 100 % prihvatljivih troškova.

Intervencija 75.02. | Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost. Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 3.000 EUR SO.

Uvjeti prihvatljivosti:

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje,
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
    • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu),
    • usluge u društvenim djelatnostima
    • intelektualne usluge
 3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje,
 4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
    • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
    • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
    • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Potpora:

50.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore 100 % prihvatljivih troškova.

Intervencija 76.01. | Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi korisnici:

Aktivni poljoprivrednici. Kako bi se izbjeglo preklapanje potpore za osiguranje, proizvođačke organizacije i korisnici potpore za osiguranja prema čl. 49. Uredbe 1308/2013 nisu primjenjivi u intervenciji 76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • ugovorena polica osiguranja koja pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Da bi se utvrdilo je li nastao gubitak od 20 %, kao polazna vrijednost koriste se izračuni prosječne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Prosječna vrijednost za usjeve i trajne nasade izračunata je za 2 regije (Kontinentalnu i Jadransku),
 • u polici osiguranja je jasno naveden predmet osiguranja – vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).

Potpora:

100 EUR – 75.000 EUR.

Intenzitet potpore do 70 % vrijednosti premije osiguranja.

Izjava o odricanju odgovornosti

e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost biti će ispravljena.
e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da:

 • objavljen sadržaj nije pravovremeno ažuriran
 • objavljen sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti
 • objavljen sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet
 • objavljen sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora
Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da • objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet • objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da: • objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran • objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...