U e-savjetovanju milijun eura vrijedan program pomoći za male mljekare
Prijedlog Programa potpore malim mljekarama za naknadu troškova sabiranja mlijeka upućen je u postupak e-savjetovanja 20. travnja 2023. godine. Sredstva kojima se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost za male mljekare i očuvati razina otkupa i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, a time i proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima, osigurana su u Državnom proračunu u visini od milijun eura za 2023. godinu. Naime, radi se o Programu koji je definiran u okviru 1,7 milijardi eura vrijednog Vladinog paketa pomoći u kojem su za mjere pomoći u poljoprivredi, ribarstvu i drvnoj industriji osigurana sredstva vrijedna 45,7 milijuna eura.
Cilj programa je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva. Gorivo je jedan od troškova koji u velikoj mjeri uzrokuje značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Prihvatljivi troškovi za ostvarivanje potpore u okviru programa su nastali uslijed neplaniranog povećanja troškova sabiranja mlijeka uslijed rasta cijena energenata tijekom 2022. godine. 
Treba napomenuti da su se na poslovanje malih mljekara negativno odrazili tržišni poremećaji uzrokovani mjerama suzbijana pandemije COVID-19. Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2021. godine provelo prvi program potpore malim mljekarama kojima je isplaćena potpora u iznosu od pola milijuna eura, čime se održala stabilnost sustava sabiranja i otkupa od malih proizvođača mlijeka.  
Ukupan iznos aktualnog Programa potpore malim mljekarama od milijun eura će se proporcionalno rasporediti prihvatljivim korisnicima čiji su podaci o broju isporučitelja i sabranom mlijeku evidentirani u bazi podataka Jedinstvenog registra domaćih životinja u Aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.
Više informacija o Prijedlogu Programa dostupno je na web stranici Ministarstva poljoprivrede.
E-savjetovanje za navedenu temu dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23904
Sve bitne informacije pratite na našoj web stranici e-OPG!
Loading...