Stupila je na snagu nova EU regulativa o gnojivima!

Kada govorimo o stavljanju gnojiva na tržište, uvjeti koji se trebaju ispuniti djelomice su bili usklađeni sa Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja je bila na snazi te koja je gotovo isključivo obuhvaćala gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika.  Gotovo 50 % gnojiva dostupnog na tržištu njome nije bilo obuhvaćeno – a radi se o gnojivima dobivenim iz recikliranih ili organskih materijala. Promicanjem veće upotrebe recikliranih hranjiva pospješio bi se razvoj kružnog gospodarstva i omogućila resursno učinkovitija opća upotreba hranjiva.

NOVOM UREDBOM (Uredba 2019/1009) koja je stupila na snagu 16. srpnja. 2022. formira se zajedničko tržište za gnojidbene proizvode koji trenutno nisu obuhvaćeni pravilima za usklađivanje poput, organskih i organo-mineralnih gnojiva, poboljšivača tla, biostimulansa te mnogih drugih.

Novom uredbom se postavljaju zajednička pravila o sigurnosti, kvaliteti i zahtjevima za označavanje gnojidbenih proizvoda. Po prvi puta uvode se ograničenja na toksične kontaminante, čime će se osigurati visoka kvaliteta zaštite tla te će se smanjiti rizici po zdravlje i okoliš uz istodobno omogućivanje proizvođačima da prilagode svoj postupak proizvodnje u cilju poštivanja novih

Nova uredba osigurava nam bolju podjelu kategorija funkcija proizvoda te također uvodi podjelu sastavnih materijala. OVOM UREDBOM pokriva se 7 kategorija funkcija proizvoda (PFC) te 11 kategorija sastavnih materijala (CMC)

Ključni elementi nove EU Uredbe o gnojivima

Otvara se jedinstveno tržište za bio gnojivaStvaraju se nova pravila o sigurnosti i kvaliteti gnojivaProizvodi za gnojidbu podijeljeni su u različite funkcionalne kategorije (PFC)Sastavni materijali za proizvode također su podijeljeni u različite kategorijeUtvrđene se nove granične vrijednosti za onečišćenja u gnojivima

Novu Uredbu pronađite na idućoj poveznici – Nova (EU) Uredba 1009/2019

Za sva pitanja vezana za novu uredbu možete se obratiti IPS Konzaltingu putem email adrese (info@ips-konzalting.hr).

Loading...